HHR的小站
享受代码带来的快乐吧
首页
租用游艇问题
2020-04-06 |HHR | 代码使人快乐, DP

问题描述:
长江游艇俱乐部在长江上设置了 n 个游艇出租站 1, 2, …, n。游客可在这些游艇出租站租用游艇,并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇。游艇出租站 i 到游艇出租站 j 之间的租金为 r(i, j)(1≤i<j≤n)。试设计一个算法,计算出从游艇出租站 1 到游艇出租站 n 所需的最少租金。

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  vector<vector<int>> distance;
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    vector<int> tmp;
    tmp.reserve(n);
    for (int j = 0; j < i; j++) {
      tmp.push_back(0);
    }
    for (int j = i; j < n; j++) {
      int t;
      cin >> t;
      tmp.push_back(t);
    }
    distance.push_back(tmp);
  }
  vector<int> ans = {0};
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int min = ans[i - 1] + distance[i - 1][i];
    for (int j = 0; j < i; j++) {
      min = min < ans[j] + distance[j][i] ? min : ans[j] + distance[j][i];
    }
    ans.push_back(min);
  }
  cout << ans[n - 1] << endl;
  return 0;
}
respond-post-299

添加新评论

请填写称呼
请填写合法的电子邮箱地址
请填写合法的网站地址
请填写内容